Vitklöver

Av klöverväxterna som i allmänhet är goda bifoderväxter, är vitklövern den, som är lättast tillgänglig för bina, också den allmännast förekommande.
Vitklövern blommar under tiden juni – augusti. Om den blir avbetad, utvecklas nya blommor, så att blommningen ibland fortsätter in i september.
Tack vare vitklöverns korta blompip når bina obehindrat ner till nektarierna i blommans botten och hinner därför besöka 18-20 blommor per minut mot endast hälften så många rödklöverblommar, som på grund av sitt djup är mer svårtillgängliga.
Vitklöverpollenets halt av råäggvita har bestämts till ca 23%, vilket är ett ganska högt värde i jämförelse med andra biväxter. Hos vitklöverblommorna förekommer ett leveransmaximum av pollen mellan kl.12 och 14 då bina forslar hem till kupan ca 58% av det under hela dagen insamlade pollenet.
Pollenets färg är brun.
Vitklöverns nektar innehåller omkring 44% socker. Nektarn innehåller något mera druvsocker än fruktsocker, varför vitklöverhonung kristalliserar sig ganska snabbt. Vitklöverhonung innehåller i allmänhet mindre mängd vatten och blir i kristalliserat tillstånd fastare.

Källa: Biväxter Åke Hansson