Lönn

Skogslönnen blommar från slutet av april till mitten av maj. Blommar på bar kvist med gulgröna flockliknande blomställningar. Blommorna avger en sötaktig doft, som vägleder de pollinerande insekterna till det rikt dukade bordet. Somliga träd har uteslutande hanblommor, andra enbart honblommor medan en tredje typ har både han-och honblommor samt även tvåkönade blommor. Samtliga blommor avsöndrar rikligt med nektar. Skogslönnen producerar en för vårblommande växter ovanligt sockerhaltig nektar, en sockerkoncentration på ca 50%. Lönnpollenet räknas till de bättre sorterna för bisamhället, det insamlade pollenet är gröngult.
Lönnens blad angrips ofta av bladlöss, de parasiterande lössen lämnar honungsdagg, som i många fall insamlas av bin.

Källa: Biväxter Åke Hansson